زمستان

خودنمایی زمستان در اوایل بهار

خودنمایی زمستان در اوایل بهار

در آخرین روزهای زمستان اهالی اردبیل شاهد بارش برف در برخی از نقاط این استان بودند.

خودنمایی زمستان در روزهای پایانی!

خودنمایی زمستان در روزهای پایانی!

زمستان امسال در واپسین روزهایش نواحی سردسیر و حتی بعضی نقاط گرمسیر و جلگه ای شمالغرب و استان اردبیل را زیر برف و سرما میبرد.

برف سرد زمستان

برف سرد زمستان

برف سرد زمستان

جشنواره زمستانی

جشنواره زمستانی

برگزاری جشنواره زمستانی

زمستان جاده خلخال به اسالم

زمستان جاده خلخال به اسالم

عکسی از زمستان جاده خلخال به اسالم

زمستان گردنه حیران

زمستان گردنه حیران

زمستان گردنه حیران

طبیعت گردنه حیران

طبیعت گردنه حیران

طیبعت زمستانی گردنه حیران در زمستان

خودنمایی زمستان با اولین برف!

خودنمایی زمستان با اولین برف!

اولین برف بهمن پنجشنبه میرسد

جاده برفی

جاده برفی

برف روبی جاده برفی