رگبار

شروع سرما و گاهی رگبار

شروع سرما و گاهی رگبار

خروجی نقشه های پیش یابی از نفوذ هوای سرد عرضهای شمالی و گاهی رگبارهای زودگذر از امشب تا اواخر هفته ی آینده در شمالغرب و غرب خزر حکایت دارد.