رویا اللهقلی پور

تهیه و پخش برنامه رادیویی « رادیوبرق »

تهیه و پخش برنامه رادیویی « رادیوبرق »

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت : جهت آشنایی هم استانی های عزیز با اقدامات شرکت توزیع برق استان اردبیل تهیه برنامه رادیویی در دستور کار این دفتر قرار گرفت .