رقص

رقص و پایکوبی در اردبیل

رقص و پایکوبی در اردبیل

مراسم جشن رقص و پایکوبی در دهه 1340 اردبیل

سانسور رقص آذربایجانی در برنامه عصر جدید

سانسور رقص آذربایجانی در برنامه عصر جدید

علی رغم اخبار قبلی قرار بود رقص آذربایجانی بصورت زنده از شبکه 3 پخش شود، ولی این رقص بضورت کامل صورت نگرفت.