رعد

گذری بر خطرهای هولناک صاعقه️

گذری بر خطرهای هولناک صاعقه️

صاعقه باتوجه به قرار گرفتن در فصل بهار این روزها در شمالغرب و برخی مناطق ایران و به ویڑه استان اردبیل به عنوان خطری بالقوه محسوب میشود و میتواند با تلفات و خساراتی همراه باشد.