دیجیتال

تولد نوزادان دیجیتالی در دنیای متاورس

تولد نوزادان دیجیتالی در دنیای متاورس

محققان پیش بینی کرده اند که نوزادان واقعیت دیجیتالی تا سال ۲۰۷۰ در بین مردم بسیار مرسوم و محبوب می‌شوند.