دزدی

دزدی کودک را چگونه حل کنیم؟

دزدی کودک را چگونه حل کنیم؟

یکی از پژوهشگران حوزه آسیب‌های‌اجتماعی از کاهش سن دزدی در کشور به دوره کودکی خبر داده، نگاهی روان‌شناسانه به این موضوع انداختیم.

پسرم از جیبم پول بر می دارد

پسرم از جیبم پول بر می دارد

مچ پسرم را وقتی یواشکی از جیبم پول برمی‌دارد، بگیرم؟