درددل

فرمول درددل کردن با دیگران

فرمول درددل کردن با دیگران

موقع درددل شنیدن چه بگوییم؟ چه نگوییم؟