دامداری

مشکل اورژانسی دامداران مشگین شهر

مشکل اورژانسی دامداران مشگین شهر

دامداران در مشگین شهر صورت خود را با سیلی سرخ می کنند.