خاک

مقصران اول وفوع سیلاب

مقصران اول وفوع سیلاب

 چرای بی‌رویه و بی‌ضابطه و همچنین برداشت بی‌رویه انواع گیاهان موجب فرسایش خاک و در نتیجه وقوع سیلاب های مکرر می شود.