حشیش

چهره واقعی حشیش

چهره واقعی حشیش

اولین الگوی مصرف مواد در جمعیت عمومی کشور تریاک و دومین الگوی مصرفی حشیش شده است بدون اینکه از عوارض آن بدانند.