حرام

بی برکت شدن زندگی با حرام خوری

بی برکت شدن زندگی با حرام خوری

بی برکت شدن زندگی، ذلت و خواری دور شدن از حال و هوای معنوی و … تنها گوشه ای از آسیب های لقمه‌های حرام است.