جعل

شوهرم با شناسنامه فرد دیگری مرا عقد کرده است

شوهرم با شناسنامه فرد دیگری مرا عقد کرده است

این زن با اشاره به اینکه ۱۳ سال از زندگی با شوهرم زندگی کردم، می گوید: او با شناسنامه یکی دیگر ازدواج کرده و الان هم فراری است.