جامعه شناسی

رویکردها و کارکردهای فوتبال در جامعه

رویکردها و کارکردهای فوتبال در جامعه

اگرچه جامعه‌شناسی ورزش یک حوزه متاخر است و ادبیات فربه‌ای ندارد اما رویکردهای مختلف درباره نسبت ورزش و فرهنگ و سیاست و ورزش وجود دارد اما از چند رویکرد نظری درباره جامعه شناسی فوتبال می‌توان سخن گفت.

جامعه شناسی فوتبال

جامعه شناسی فوتبال

چرا فوتبال برای بعضی ها مسئله‌ای مهم تر از مرگ و زندگی است و اساسا چرا فوتبال دیگر صرفا یک ورزش نیست و به فعالیتی اجتماعی ـ سیاسی با ابعاد مهم بدل شده است.

معرفی رشته جامعه شناسی

معرفی رشته جامعه شناسی

جامعه شناس، چشم تیزبین اجتماع است

جستجوی شادی بعد از هر بازی

جستجوی شادی بعد از هر بازی

شادی جمعی که بعد از پیروزی تیم های ملی در خیابان های ایجاد می شود دارای کارکردهای بسیار مثبتی است که مسئولان نباید مانع برگزاری اینگونه جشن ها باشند.

فواید تماشای مسابقات فوتبال

فواید تماشای مسابقات فوتبال

از بین رفتن شکاف نسل‌ها، هویت یافتگی جمعی، الهام بخشی برای زندگی و … از فواید تماشای مسابقات فوتبال در کنار دیگر اعضای خانواده است.

دهه هشتادی ها انعکاس پست مدرنیسیم در یران

دهه هشتادی ها انعکاس پست مدرنیسیم در یران

مصطفی آب‌روشن

دهه هشتادی ها، نسلی برخاسته از کنش جمعی

دهه هشتادی ها، نسلی برخاسته از کنش جمعی

مهدی قوامی پور