تندباد

ادامهء تندباد متناوب ؛ سرما از جمعه

ادامهء تندباد متناوب ؛ سرما از جمعه

پیرو پیش آگاهی ها تندبادهای متناوب گاهی به شکل طوفانهای مقطعی تا پنجشنبه در شمالغرب ادامه دارند.