تملک

بانک های اردبیل 64 کارخانه را صاحب شدند

بانک های اردبیل 64 کارخانه را صاحب شدند

به گفته داود رجبی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های اردبیل، ۶۴ واحد صنعتی در تملک بانک‌های اردبیل است.