تمزکز

موقع درس خواندن حواسم پرت می‌شود

موقع درس خواندن حواسم پرت می‌شود

مشاوره: دانشجو هستم و می‌خواهم یک‌شبه تمرکزم را برای مطالعه و درس حواندن بالا ببرم.