تمرکز

دختر20ساله: افکار مزاحم رهایم نمی کند

دختر20ساله: افکار مزاحم رهایم نمی کند

مشاوره فردی: افکار مزاحم نمی‌گذارند برای کنکور بخوانم.