تماس

دعوا بخاطر تماس های دختر ۱۵ ساله

دعوا بخاطر تماس های دختر ۱۵ ساله

تماس های دختر ۱۵ ساله باعث شد تا در اتفاقی پای پلیس به زندگی آنها باز شود.