تحقیر

می خواهم شوهرم با دختر دیگری ازدواج کند

می خواهم شوهرم با دختر دیگری ازدواج کند

زن 38 ساله می گوید: شوهرم آن قدر مرا به خاطر کم سوادی تحقیر و سرزنش کرده است که دیگر تحمل این همه حقارت را ندارم و می خواهم از او طلاق بگیرم تا با هر دختری که دوست دارد ازدواج کند.

همکارهایم، رفتار خوبی با من ندارند

همکارهایم، رفتار خوبی با من ندارند

مشاوره فردی: همکاران بالا دستی‌ام تحقیرم می‌کنند