تحقیر

تحقیر شدن زن ۲۳ ساله در خانه شوهر

تحقیر شدن زن ۲۳ ساله در خانه شوهر

این زن با اشاره به اینکه عامل بدبختی من پدر و مادرم هستند، می گوید: وقتی زنی پدر معتاد داشته باشد همیشه مورد تحقیر دیگران قرار می گیرد.

می خواهم شوهرم با دختر دیگری ازدواج کند

می خواهم شوهرم با دختر دیگری ازدواج کند

زن ۳۸ ساله می گوید: شوهرم آن قدر مرا به خاطر کم سوادی تحقیر و سرزنش کرده است که دیگر تحمل این همه حقارت را ندارم و می خواهم از او طلاق بگیرم تا با هر دختری که دوست دارد ازدواج کند.

همکارهایم، رفتار خوبی با من ندارند

همکارهایم، رفتار خوبی با من ندارند

مشاوره فردی: همکاران بالا دستی‌ام تحقیرم می‌کنند