بوفه

نکاتی روان شناسانه در بوفه های مدارس

نکاتی روان شناسانه در بوفه های مدارس

رواج فروش خوراکی‌هایی که در توان خرید بخش بزرگی از دانش‌آموزان نباشد زمینه‌ساز افسردگی، ایجاد دوقطبی اقتصادی و اجتماعی و … خواهد شد.

باید و نبایدهای خرید از بوفه مدارس

باید و نبایدهای خرید از بوفه مدارس

زینب سادات کسنوی رعایت نکات بهداشتی در خرید از بوفه مدارس، بیش از پیش اهمیت دارد چراکه هنوز باید شیوه نامه های بهداشتی…