برهنه

آشوب فرد نیمه عریان در اردبیل

آشوب فرد نیمه عریان در اردبیل

فرد نیمه عریان که در حال عربده کش بوده و شهرندان را با قمه می ترساند در شهرک سینا اردبیل دستگیر شد.