بردار

هیچ کس حرف مرا گوش نمی دهد

هیچ کس حرف مرا گوش نمی دهد

برادر و خواهرهایم، احترامم را نگه نمی‌دارند.

به برادرم تدکر می دهم ولی اذیتم می کند

به برادرم تدکر می دهم ولی اذیتم می کند

مشاوره فردی: برادر 22 ساله‌ام، احترام سرش نمی‌شود.