بدمینتون

تبعیض ورزشی در آموزش و پرورش استان اردبیل

تبعیض ورزشی در آموزش و پرورش استان اردبیل

مسابقات ورزشی کشوری فرهنگیان هر سال در حالی در تابستان برگزار می شود که می بایست پنج بدمینتون کار بانو از بین ورزشکاران فرهنگی تمام شهرستان های استان اردبیل انتخاب و راهی مسابقات کشوری می شدند.