باغمیشه

عکس قدیمی از محله باغمیشه اردبیل

عکس قدیمی از محله باغمیشه اردبیل

عکس قدیمی از رودخانه مابین باغمیشه و عالی قاپو