باستانی

پاسداری از آثار تاریخی و باستانی

پاسداری از آثار تاریخی و باستانی

غفار پارسا

آیا سازه اشکانی قربانی سودجویی یک کارخانه می شود؟

آیا سازه اشکانی قربانی سودجویی یک کارخانه می شود؟

سرمایه گذار کارخانه‌‌ی فولاد در نمین ۱۰۰ هکتار زمین خریداری می‌کند تا سازه های کارخانه اش را برپا کند زمینی که بعدها مشخص می شود  چند هزار مترمربع از این املاک محوطه‌ای تاریخی – باستانی است.