باد

سرما و برف درحال نفوذ به اردبیل است

سرما و برف درحال نفوذ به اردبیل است

هفته ای سرد و پرباد گاهی تند دار‌یم

باران و برف ارمغان ۲ روز اول اسفند!

باران و برف ارمغان ۲ روز اول اسفند!

نقشه های سینوپتیک و تصاویر ماهواره نشان می دهند ایران از جانب غرب از واپسین ساعات چله زیر اثرهای یک سیستم دینامیکی ‌قدرتمند مدیترانه ای سودانی قرار می گیرد.