باباخان

حاج باباخان اردبیلی؛ مجاهد مظلوم

حاج باباخان اردبیلی؛ مجاهد مظلوم

آیا حاج باباخان اردبیلی و همفکرانش در پی ارتقای مشروطه به جمهوریت بودند؟

مستند باباخان اردبیلی ساخته شد

مستند باباخان اردبیلی ساخته شد

فیلمساز اردبیلی با اشاره به اینکه مفاخر اردبیلی نباید به ورطه فراموشی سپرده شود،گفت: مستند قهرمان دوران مشروطه اردبیل باباخان آماده پخش شده و به زودی این اثر فاخر رونمایی خواهد شد.