اکتشاف

چشمه نفت مغان

چشمه نفت مغان

کار اکتشاف چشمه نفت مغان از سال ۱۳۸۷ پیگیری می شود.