اوتیسم

تفاوت رفتاری کودکان دارای اوتیسم با دیگران

تفاوت رفتاری کودکان دارای اوتیسم با دیگران

آشنایی با تفاوت‌های رفتاری کودکان دارای اوتیسم در موقعیت‌های‌اجتماعی مختلف در همراهی با پویش «من درکت می‌کنم» که چند وقتی است راه افتاده است.