انتقاد

انتقاد اصولی و تاثیرگذار از شریک‌ زندگی

انتقاد اصولی و تاثیرگذار از شریک‌ زندگی

زن‌و‌شوهرهایی که بر سر هر اختلافی خیلی سریع حالت تدافعی می گیرند، خود را مبرا از خطا و همه مشکلات را از همسر خود می‌دانند، از پیامدهای این رفتار آگاهی دارند؟