امنیت

امنیت قطار اردبیل را فدای زمان افتتاح نکنید!

امنیت قطار اردبیل را فدای زمان افتتاح نکنید!

  حوادث متروپل و قطار یزد، تذکری به مسئولان و مجریان راه‌آهن اردبیل است که نهایت دقت فنی و مهندسی در اجرای پروژه را داشته باشند.