الکل

با الکل خوردن دانش آموزان چه کنیم؟

با الکل خوردن دانش آموزان چه کنیم؟

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که ۵.۴ درصد دانش‌آموزان سابقه مصرف الکل داشتند؛ والدین باید چه کنند؟