افغانستان

بازداشت اتباع افغانی در ارشق مشگین شهر

بازداشت اتباع افغانی در ارشق مشگین شهر

فرمانده انتظامی بخش ارشق افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی ۳ نفر اتباع غیرمجاز بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.