ارتش

تفنگ سرباز ارتش

تفنگ سرباز ارتش

تفنگ سرباز ارتش Army soldier rifle

مجسمه شاه در اردبیل

مجسمه شاه در اردبیل

در میدان مجسمه (میدان شریعتی کنونی) مجسمه شاه نصب شده بود که قبل از پیروزی انقلاب توسط ژاندرمری از جا کنده و به پادگان منتقل می شود.