احد بیوته

احد بیوته

احد بیوته

احد بیوته

حیات سسی برنامه ای که صدای قشر نیازمندان است

حیات سسی برنامه ای که صدای قشر نیازمندان است

گره های های که با ابتکار احد بیوته هنرمند ومجری مردمی صدا و سیما با برنامه حیات سسی باز می شود.