آینده

زندگی در سال ۲۰۴۰ چگونه خواهد بود؟

زندگی در سال ۲۰۴۰ چگونه خواهد بود؟

یک پژوهشگر در روزنامه «سان» از آینده می گوید؛ ماشین های خودران، گوشت مصنوعی و ۱۰۰ برابر شدن سرگرمی