آلومینیوم

انتقال بازار آهن فروشان اردبیل به کورائیم

انتقال بازار آهن فروشان اردبیل به کورائیم

شهردار اردبیل گفت: آورده شهرداری برای انتقال آهن فروشان زمین ۳۸ هکتاری در است که به قیمت مناسب تامین شده است.