آرامگاه

آرامگاه حاج باباخان و باباصفری ساماندهی می‌شود
 یک قرن پس از واقعه...

آرامگاه حاج باباخان و باباصفری ساماندهی می‌شود

با قول مساعد مسئولان؛ بحث ساماندهی آرامگاه حاج باباخان اردبیلی و مرحوم باباصفری مطرح گردید.