تاریخ

(برگه 8)
علی دایی در هیات عزاداری سال ۷۷

علی دایی در هیات عزاداری سال ۷۷

سال ۷۷ مسجد منصوریه اردبیل با حضور علی دایی

شبیه خوانی اردبیل در سال ۱۳۴۲

شبیه خوانی اردبیل در سال ۱۳۴۲

شبیه خوانی در محله ی معمار اردبیل به سال ۱۳۴۲

شبیه خوانی اردبیل در اوایل قاجاریه

شبیه خوانی اردبیل در اوایل قاجاریه

مراسم شبیه خوانی اردبیل در اواخر قاجاریه در میدان قلعه اردبیل

عزاداران محله سرچشمه اردبیل در دهه ۴۰

عزاداران محله سرچشمه اردبیل در دهه ۴۰

قدیمی ترین عکس از تعزیه خوانی در اردبیل

قدیمی ترین عکس از تعزیه خوانی در اردبیل

مراسم تعزیه، مقابل حرم شیخ صفی الدین در دوره مظفرالدین شاه قاجار

قدیمی ترین شبیه خوانی در اردبیل

قدیمی ترین شبیه خوانی در اردبیل

عزاداری و شبیه خوانی در اردبیل دوره قاجار

عزاداری محله طوی اردبیل در سال ۱۳۴۶

عزاداری محله طوی اردبیل در سال ۱۳۴۶

ریش سفیدان محله طوی (تابار) بیرق حیدری و نعمتی (قوشا بایداق) دهه ۱۳۴۰

قدیمی ترین عکس از دسته عزداری در اردبیل

قدیمی ترین عکس از دسته عزداری در اردبیل

این عکس یکی از قدیمی ترین تصویر از دسته عزداری محله نیار اردبیل است که در تاریخ ۱۳۲۵ گرفته شده است.

عزاداری ۱۳۴۰ در بازار تاریخ اردبیل

عزاداری ۱۳۴۰ در بازار تاریخ اردبیل

دسته عزاداری در مسیر بازار تاریخی اردبیل دهه ۱۳۴۰

قدیمی ترین عکس از عزاداری مردم اردبیل

قدیمی ترین عکس از عزاداری مردم اردبیل

دسته عزاداران اردبیل سال١٣۴٠