تاریخ

(برگه 2)
بقعه شیخ صفی در سال ۱۲۷۵

بقعه شیخ صفی در سال ۱۲۷۵

محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در سال ۱۲۷۵

اردبیل حوالی سال ۱۲۶۰

اردبیل حوالی سال ۱۲۶۰

پل تاریخی روی بالیقلی چای اردبیل حوالی سال ۱۲۶۰ شمسی

دروازه مشگین دهه ۱۳۳۰

دروازه مشگین دهه ۱۳۳۰

عکسی تاریخی از دروازه مشگین دهه ۱۳۳۰

عالی قاپو در دوره مظفرالدین شاه

عالی قاپو در دوره مظفرالدین شاه

میدان عالی قاپو در شهر اردبیل در دوره مظفرالدین شاه قاجار

بقعه کلخوران در زمان قاجار

بقعه کلخوران در زمان قاجار

نمای بقعه شیخ جبرائیل کلخوران در دوره قاجار

زنگ تفریح قاجاری

زنگ تفریح قاجاری

شهربازی در دوره قاجار

شهر لاهرود در زمان قاجار

شهر لاهرود در زمان قاجار

در آن دوران نایب، حاکم مشگین شهر (خیاو) در لاهرود اقامت می کرد.

عزاداری محله طوی اردبیل در سال ۱۳۳۷

عزاداری محله طوی اردبیل در سال ۱۳۳۷

عکس قدیمی از دسته عزاداری محله طوی اردبیل در سال ۱۳۳۷

خالق ایجاد نظم در دسته های عزاداری اردبیل

خالق ایجاد نظم در دسته های عزاداری اردبیل

سطوت السلطنه حاکم وقت اردبیل کسی که نظم و نظام حرکت دسته های عزاداری اردبیل را با نوشتن یک میثاق نامه پایه گذاری کرد.

عزاداری خاص اردبیلی ها در شمیران

عزاداری خاص اردبیلی ها در شمیران

عکس قدیمی از دسته عزاداری اردبیلی ها در شمیران سال ۱۳۴۰