http://didshahr.ir/251484

02:19 :: 1401/06/20

اصغر مناف زاده

بازهم غافلگیری در رویداد بزرگ انسانی

ضمن آرزوی سلامتی و قبولی زیارت زائران امام حسین(ع)، متاسفانه امسال نیز همانند چند سال گذشته دوباره شاهد مشکلات فراوان زائران پیاده روی اربعین در داخل کشور و با شدت و فراوانی بالا در داخل کشور عراق هستیم. دلیل عمده این مشکلات در مصاحبه های مکرر از سوی رئیس ستاد اربعین کشور،حجم بالای زائران،گرمای هوا، کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در داخل کشور عراق عنوان شده است. حال سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که آیا با داشتن تجربیات پیاده روی اربعین سال های گذشته و همچنین تشکیل ستاد اربعین چندین ماه قبل از شروع این رویداد بزرگ انسانی و فرهنگی، چرا دوباره شاهد مشکلات فراوان و به نوعی غافلگیری در سرویس دهی به زائران اربعین آن هم در مقیاس بزرگ نسبت به سال های گذشته می باشیم؟ آیا اعضای ستاد اربعین، از ضعیف بودن امکانات سخت افزاری کشور عراق در مرزها اعم از کمبود گیت و امکانات حمل و نقل که تمام مشکلات موجود به آنها نسبت داده میشود، اطلاع کامل و جامعی نداشتند؟ آیا با توجه به شرایط داخلی کشور عراق امکان پیش بینی تعداد زائران قبل ازآغاز سفر وجود نداشت؟ و اگر اطلاع داشتند، چرا برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز و ظهور چالش هایی که امروزه در مرزها شاهد آن هستیم، اتفاق نیفتاده است؟ مگر می‌شود در یک مسئله مشخص، هر سال دچار غافلگیری شویم؟ تازه برای آن ستاد هم زده‌ایم! خدایی ناکرده، اگر موکب های مردمی در مسیر راهپیمایی ها استقرار نداشتند معلوم نبود شاهد چه اتفاقاتی می بودیم!

امیدواریم در سال های آتی با استفاده از تجربیات امسال، شاهد تصاویر و اخبار مشابه در خصوص مشکلات پیاده روی اربعین حسینی که در شان و منزلت زائر ایرانی نیست،نباشیم. یا حسین

 • لینک کوتاه
 • https://savalankhabar.ir/251484

اشتراک این خبر :

دیدگاه ها

 1. yashar sav گفت:

  شما مثل اینکه از او ضا ع کره زمین اطلا ع ندا رید کدا م منظو مه و سیا ره تشریف دا رید در قد یم زما ن ۱۵ سا ل بوده رضا شا ه مر ده بوده مر دم ار دبیل از همدیگر می پر سیدند چرا از رضا شا ه خبری نیست کجا ست –
  جر یا ن و در گیری سیا سی حجا ب و دخا لت کو مو له جنا یت کا ر که هزارا ن سر باز
  ایرا نی را سر بریده + جر یا ن بها ییت که قتل عا م ۱۷ شهریور ۵۶ تهرا ن
  تو سط بها یی ها که در ارتش شا ه حا کم بو دند انجا م شد حا لا همین جنا یتکا ر ها در کا نا ل ب ب س نشسته اند و دم از حقو ق بشر می زنند و ا خبا ر جعلی فا بریک و پخش می کنند تا ملت دیگری را به خا ک و خو ن بکشند در سال ۱۳۸۸ پسر شا ه رضا پهلوی با رجوی جا نی و دیوا نه در عرا ق در خد مت صدا م قرا ر دا د همبستگی نظا می سیا سی بستند حا ل همه یک شبه از حقو ق بشر صحبت می کنند – در این حا ل کا نا ل ها ی ایرا ن جنگ دنیا ی عرب را که یک مدل دیگری از صهیو نیزم هستند دنبال می کنند و متا سفا نه محمد خا تمی در دو ره دوم ریا ست جمهو ریش مفسدین را نتوا نست کنتر ل کند و جریا ن اصلا حا ت انقلا ب رنگی امپر یالیزم شد و ایرا ن قر با نی اول بود که اوکرا یین قر با نی دو م است و ا ختلا ف ملا ها که از اول انقلا ب بود ادا مه دا رد و رسا نه ها یی که بحث و مشکل را نمی توا نند رو شن کنند و جها لت عوا م حا کم میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.