صاحب امتیار و مدیر مسئول: غفار پارسا

سردبیر: عفت آقایاری

خبرنگاران: شیوا حنیفی- حامد قادری – مهران عقلمند – مریم محرمی

نشانی: اردبیل – میدان بعث – ساختمان شماره ۸- پلاک ۸- طبقه سوم- دفتر آریتان رسانه- کدپستی  ۵۶۱۸۶۴۵۷۱۸

شماره تماس: ۳۳۶۱۴۶۹۱

سازمان آگهی ها: 

۰۹۹۱-۴۲۲-۰۰۸۰

آدرس الکترونیکی: savalankhabar@yahoo.com

آدرس تلگرام: savalankhabar@

 

tamas