صاحب امتیار و مدیر مسئول: غفار پارسا

سردبیر: عفت آقایاری

خبرنگاران: شیوا حنیفی- حامد قادری – مهران عقلمند – مریم محرمی

نشانی: آزادی- ابتدای خیابان آذربایحان – ساختمان دادمان- طبقه ۴- واحد ۱۰- کد پستی: ۵۶۱۵۷۶۶۲۱۲ – شماره تماس: ۳۳۷۲۸۸۴۴