صاحب امتیار و مدیر مسئول: غفار پارسا

سردبیر: عفت آقایاری

خبرنگاران: شیوا حنیفی- حامد قادری – مهران عقلمند – مریم محرمی

نشانی: اردبیل- خیابان آزادی- ابتدای خیابان آذربایحان – ساختمان دادمان- طبقه ۴- واحد ۱۰- کد پستی: ۵۶۱۵۷۶۶۲۱۲

شماره تماس: ۳۳۷۲۸۸۴۴- 09121391822

آدرس الکترونیکی: savalankhabar@yahoo.com

آدرس تلگرام: savalankhabar@

 

tamas